Polityka prywatności

Niniejszą politykę prywatności należy interpretować w sposób zgodny z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DZ. U. 2002 r. Nr 101 poz 926, z póżn, zm.)

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności obejmuje zagadnienia wykorzystywania Państwa danych osobowych, które gromadzone są w związku z funkcjonowaniem niniejszej witryny. W rozumieniu polityki prywatności określenie „niniejsza witryna” odnosi się do witryny internetowej www.ford.biacomex.pl, jej części oraz witryn do których można się dostać z witryny www.ford.biacomex.pl.

Inne witryny Biacomex S.A. mogą przewidywać rozwiązania sfery polityki prywatności różniące się od przyjętych w tym miejscu. Niniejsza polityka prywatności dotyczy głównej witryny www.ford.biacomex.pl Poruszając się po witrynach Biacomex S.A. prosimy sprawdzać politykę prywatności obowiązującą na każdej witrynie, którą Państwo odwiedzacie, nie zakładając, że niniejsza polityka prywatności znajduje nich do zastosowanie.

Odpowiedzialność za informacje osobowe gromadzone na tej witrynie

Danymi osobowymi gromadzonymi za pomocą tej witryny administruje Biacomex S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 11/1, będąca spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000047861

Uwaga specjalna dla osób poniżej 18 roku życia

Osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia proszone są o nie przesyłanie swych danych osobowych (w tym: nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej). Osoby poniżej 18-tego roku życia chcące zadać pytanie lub też skorzystać z tej witryny w sposób wymagający przekazania danych osobowych, proszone są o dokonanie tego za pośrednictwem rodziców lub opiekunów.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Przekazane przez Państwa dane osobowe (w tym nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej) mogą być przez nas gromadzone i wykorzystywane, aby:

  1. odpowiadać na kierowane przez Państwa pytania i prośby;

  2. realizować składane przez Państwa zamówienia lub wnioski;

  3. kierować i wypełniać nasze zobowiązania wynikające z każdej łączącej nas z Państwem umowy;

  4. przewidywać i rozwiązywać problemy mogące dotyczyć  wszelkich oferowanych przez nas towarów i usług;

  5. zapewniać produkty lub usługi spełniające Państwa oczekiwania i potrzeby.


Żadne informacje, mogące doprowadzić do Państwa identyfikacji, nie będą przez nas ujawniane bez Państwa zezwolenia, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w niniejszej polityce prywatności, wymaganych lub dopuszczonych do ujawnienia przez obowiązujące przepisy (w szczególności na skutek żądania uprawnionych organów w postępowaniu sądowym lub administracyjnym) lub też, w sytuacji gdy działanie takie będzie niezbędne dla ochrony praw i interesów naszych lub naszych klientów.

Biacomex S.A. wykorzystuje dane osobowe dla potrzeb technicznego zarządzania stronami internetowymi, obsługi klientów, przeprowadzania ankiet dotyczących produktów oraz w celach marketingowych wyłącznie w niezbędnym w danym przypadku zakresie.

Dane osobowe przekazywane są instytucjom i urzędom państwowym jedynie w obligatoryjnych przypadkach określonych w krajowych przepisach prawnych. Nasi pracownicy zobowiązani są do zachowania poufności.

Na podstawie zebranych danych osobowych mamy możliwość informowania o naszych produktach i usługach, a także przeprowadzania ankiet w tym zakresie. Oczywiście udział w takich akcjach jest dobrowolny. W razie braku zgody na takie działania możecie Państwo w każdej chwili poinformować nas o tym i dostęp do tych danych zostanie odpowiednio zablokowany:

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji nieosobowych

Automatycznie mogą być przez nas zbierane informacje nieosobowe dotyczące Państwa, takie jak: rodzaj przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, adres strony internetowej, z której połączyli się Państwo z naszą witryną. Możemy też gromadzić informacje szczegółowe, które przekazaliście Państwo za pośrednictwem tej witryny (przykładowo: wiek i miejsce zamieszkania). Informacje te nie mogą prowadzić do ustalenia Państwa tożsamości, a ich wykorzystanie będzie mieć na celu wyłącznie zapewnienie jak najwyższej efektywności usług świadczonych z pośrednictwem tej witryny. Okresowo informacje te mogą być przez nas udostępniane osobom trzecim w celach związanych z działaniem niniejszej witryny.

Korzystanie z tzw. ciasteczek

Podczas korzystania przez Państwa z naszej witryn, mogą zostać przez nas umieszczone na Państwa komputerach niewielkie pliki (znane powszechnie pod nawą "ciasteczka"). Pliki te mogą być przez nas odczytane dla celów informacyjnych, w momencie ponownej Państwa wizyty na naszej witrynie.

Rodzaj informacji, które w ten sposób gromadzimy ma związek z Państwa komputerem i obejmuje dane takie jak: adres IP, datę i godzinę wejścia na naszą witrynę z Państwa komputera, części witryny, z którymi się Państwo zapoznali oraz to, czy strony, z jakich Państwo chcieliście skorzystać zostały otworzone. Informacje te mają charakter anonimowy; dotyczą bardziej komputera niż osoby.

Informacje uzyskiwane za pomocą plików umieszczanych na Państwa komputerach służą zdobyciu przez nas wiedzy na temat wykorzystywania niniejszej witryny, jak również w celu dokonania oceny efektywności jej działania.

Dzięki temu staramy się ulepszać kierowaną do Państwa ofertę internetową oraz zapewniać nowoczesny i przyjemny kontakt online. 

Poprzez zmianę ustawień własnych komputerów możecie Państwo wykasować lub zablokować umieszczane przez nas pliki.

Poczta elektroniczna, Forum, itp.

Jeżeli poprzez niniejszą  witrynę udostępnione zostaną usługi poczty elektronicznej, forum, itp. Biacomex S.A. zastrzega sobie prawo gromadzenia udostępnianych za ich pośrednictwem informacji. Informacje te wykorzystane będą zgodnie z naszą polityką prywatności.

Możliwość aktualizacji danych

Jeśli chcieliby Państwo sprawdzić lub zmienić jakiekolwiek przekazane nam informacje, prosimy o kontakt w sposób opisany powyżej.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Zastosowane przez nas środki techniczne i organizacyjne zmierzają do jak najlepszego zabezpieczenia zgromadzonych przez nas danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystaniem. Zastosowane przez nas środki będą unowocześniane wraz z  rozwojem nowych technologii, potrzeb i sposobów zabezpieczeń.

Celem usunięcia wątpliwości wskazujemy, że istnieje pełna dobrowolność w korzystaniu przez Państwa z niniejszej witryny i podawania dotyczących Państwa danych.

Możliwość zmiany polityki prywatności

Przyjęta przez nas polityka prywatności może ulegać zmianom i aktualizacji. W razie wprowadzenia istotnych zmian w naszej polityce prywatności oraz sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych, poinformujemy o tym za pośrednictwem niniejszej witryny. Prosimy o okresowe sprawdzanie zasad stosowanej przez nas polityki prywatności.