COVID 19 - Ważne informacje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i korzystania ze strony internetowej Biacomex S.A.


§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, wydano na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123  t. j.  (dalej jako Ustawa) określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Biacomex S.A. z siedzibą w Białymstoku (15- 950), przy ul. Elewatorskiej 11/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047861, NIP 5420200866 (dalej jako Usługodawca).
 2. Niniejszy regulamin reguluje warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postepowania reklamacyjnego.
 3. Dostęp do strony internetowej http://www.ford.biacomex.pl/ (dalej jako Strona) podlega niniejszemu Regulaminowi, w brzmieniu obowiązującym w chwili korzystania ze Strony.
 4. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na Stronie w zakładce Regulamin, w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, zgodnie z definicją wskazaną w §2 poniżej.
 5. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być pozyskiwana, odtwarzana i utrwalana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach, wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z niniejszej Strony oraz świadczonych za jej pośrednictwem usług.
 6. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony.


§2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie, użyto wskazanych poniżej pojęć, przyjmuje się następujące definicje:

 1. Usługodawca – Biacomex S.A. z siedzibą w Białymstoku (15- 950), przy ul. Elewatorskiej 11/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047861, NIP 5420200866  adres poczty elektronicznej: [email protected]
 2. Użytkownik– każda osoba (fizyczna lub prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) korzystająca ze Strony.
 3. Strona– witryna internetowa prowadzona przez Biacomex S.A., działającego jako dealer marki Ford, udostępniana pod adresem http://www.ford.biacomex.pl/
 4. Regulamin– zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępne na Stronie w zakładce: Regulamin.
 5. Dane osobowe– informacje dotyczące Użytkownika i jego pojazdu, zebrane podczas odwiedzania Strony Usługodawcy, lub w wyniku kontaktu przy wykorzystaniu narzędzi udostępnionych na Stronie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat danych osobowych, gromadzonych w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony, Użytkownik może otworzyć zakładkę Polityka prywatności, gdzie umieszczono dokument Polityka prywatności, określający szczegółowe informacje na temat celu i charakteru pozyskiwanych oraz wykorzystywanych danych osobowych Użytkowników.  


§3 Zasady korzystania ze Strony

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony.
 2. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 3. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Strona wykorzystuje pliki cookies Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat zbierania przez Usługodawcę danych technicznych, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityka Prywatności, udostępnionym na Stronie. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 5. W celu prawidłowego korzystania ze Strony wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej, na urządzeniu z dostępem do Internetu.


§4 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa oraz zachowaniem dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego, a także z poszanowaniem dóbr osobistych zarówno Usługodawcy jak i innych Użytkowników.
 2. Zabronione jest w szczególności:
  a) podawanie w ramach korzystania ze Strony nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub dodatkowych danych osobowych niesłużących obsłudze udostępnionych na Stronie formularzy;
  b)rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem i/lub zasadami współżycia społecznego informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie;
  c)naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Usługodawcy, jego pracowników lub podmiotów świadczących na jego rzecz usługi, osób z nim powiązanych lub osób trzecich, a także praw jakichkolwiek osób, w tym ich praw własności intelektualnej;
  d)dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  e)ingerowanie w funkcjonowanie Strony, w tym w szczególności poprzez modyfikację kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Usługodawcy lub innych Użytkowników.


§5 Rodzaje i zakres usług

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony następujące usługi:
  a)obsługa zapytania/zgłoszenia Użytkownika przesłanego przez formularz kontaktowy;
  b)obsługa żądania Użytkownika, polegającego na umówieniu jazdy próbnej, zgodnie z żądaniem złożonym za pośrednictwem odpowiedniego formularza;
  c)obsługa żądania polegającego na umówienia obsługi serwisowej pojazdu Użytkownika, zgłoszonego przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiedniego formularza;
  d)obsługa żądania polegającego na umówieniu wizyty w salonie Usługodawcy,  zgłoszonego przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiedniego formularza;
  e)obsługa żądania polegającego na zamówieniu wyceny pojazdu Użytkownika, zgłoszonego przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiedniego formularza.
 2. Usługi wymienione w ust. 1 powyżej świadczone są poprzez udostępnienie na Stronie Usługodawcy odpowiednich formularzy.


§6 Warunki świadczenia oraz zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik może anonimowo korzystać ze Strony w zakresie w jakim nie korzysta z formularzy dostępnych na Stronie, których wykorzystanie wymaga podania informacji oznaczonych symbolem gwiazdki.
 2. Podanie informacji o użytkowniku (dane osobowe), oznaczonych w wybranym formularzu symbolem gwiazdki jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zamówionej usługi lub przetworzenia żądania Użytkownika.
 3. Świadczenie usług, wskazanych na stronie, zamówionych za pośrednictwem udostępnionych na Stronie formularzy, następuje nieodpłatnie. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wysłania formularza.
 4. Zakończenie świadczenia usług następuje z chwilą realizacji żądania, którego formularz dotyczy lub odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie Użytkownika, wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Usługobiorca korzystający ze Strony.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.


§7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługodawca dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony.
 2. Użytkownik, korzystający z Usług opisanych w § 5 ust. 1 Regulaminu ma prawo składania reklamacji dotyczących zarówno technicznych aspektów ich funkcjonowania, jak również innych ich aspektów poprzez wysłanie reklamacji na adres e- mail [email protected] lub w formie papierowej, na adres siedziby Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1.
 3. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 4. Każda reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz datę i godzinę jego wystąpienia i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie odpowiedzi na dokonaną reklamację, lub przyczyn dla których nie jest możliwe podanie takich informacji.
 5. Usługodawca może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.
 6. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od otrzymania kompletnych informacji od Użytkownika składającego reklamację. O rozstrzygnięciu reklamacji, Usługodawca zawiadomi Użytkownika składającego reklamację niezwłocznie, za pośrednictwem metody wybranej przez Użytkownika, wskazanej w zgłoszeniu reklamacyjnym (e-mail lub forma papierowa).
 7. Mogą nie podlegać rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 4 powyżej lub które zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 3.


§8 Odpowiedzialność

Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.


§9 Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie.
 3. Regulamin dostępny na Stronie w chwili jej użytkowania poczytuje się za ważny i obowiązujący Użytkownika.


§10 Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Dealera

 1. Usługodawca, wykonując obowiązek o którym mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usług. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo zastosowania wszelkich środków, których celem jest zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, w tym także za pośrednictwem wirusów lub złośliwego oprogramowania.
 2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
  a)złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci;
  b)programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania Użytkownika, gromadzące informacje o użytkowniku i wysyłające je - zazwyczaj bez zgody i wiedzy Użytkownika- autorowi tego programu;
  c)spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
  d)wyłudzanie poufnych informacji osobistych, przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
  e)włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika przy użyciu narzędzi hackerskich.
 3. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki powinien być stale aktualizowany.
 4. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony i wszelkich jej funkcjonalności, podwyższa także wykonywanie lub niewykonywanie (w zależności od rodzaju działania i funkcji jakiej ma ono służyć), wskazanych poniżej czynności:
  a)włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
  b)aktualizacja wykorzystywanego oprogramowania;
  c)nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
  d)czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
  e)wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
  f)regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
  g)szyfrowanie transmisji danych;
  h)instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
  i)używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.


§11 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy. O świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (Dz.U. z 2019r., poz. 1010, t. j.), ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30.06.2000r. (Dz.U. z 2017r., poz. 776, ze zm.) oraz ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych  z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 2019r., poz. 1231, t.j.)
 3. Strona zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności grafika, tekst, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane na Stronie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Usługodawcy.
 4. Usługodawca oświadcza, iż przysługuje mu pełnia praw majątkowych do wszystkich utworów stanowiących przedmiot prawa autorskiego, umieszczonych na Stronie oraz że wolne są one od wszelkich wad fizycznych i prawnych, a także nie są obciążone prawami osób trzecich, w tym w szczególności licencją, zastawem lub innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystywania treści Strony wyłącznie do dozwolonego użytku własnego, w celach określonych niniejszym Regulaminem.
 6. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień ust. 5 powyżej, Usługodawca uprawniony jest do dochodzenia przysługujących mu roszczeń przed sądem powszechnym na zasadach ogólnych oraz w oparciu o właściwe przepisy szczególne.
 7. W razie zaistnienia jakichkolwiek sporów związanych z użytkowaniem Strony lub świadczeniem usług drogą elektroniczną, sądem właściwym dla ich rozstrzygnięcia, będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.


Promocje

 • Promocja kończy się: 31.12.2022

  NOWE SAMOCHODY

  SUV-y Forda w ofercie korzystnych rat

  SUV-y Forda w ofercie korzystnych rat
 • Promocja kończy się: 31.12.2022

  NOWE SAMOCHODY

  FORD KUGA

  FORD KUGA
 • Promocja kończy się: 31.12.2022

  NOWE SAMOCHODY

  Ford Puma Hybrid

  Ford Puma Hybrid
 • Promocja kończy się: 15.04.2023

  SERWIS

  Rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów do 4 lat

  Rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów do 4 lat
 • Promocja kończy się: 31.12.2022

  SERWIS

  Oferty serwisowe Salonu Forda Biacomex

  Oferty serwisowe Salonu Forda Biacomex
 • Pokaż najnowsze promocje BIACOMEX
Pokaż najnowsze promocje BIACOMEX

Aktualności i wydarzenia

Pokaż najnowsze aktualności od BIACOMEXOpinie